Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
Zobrazení příspěvku:

Téma: News 2011/v
Autor: vait Datum: 22:14 06.08.2011 Na téma: Nezatřízeno
Text: Má nám i dnes co říci Vukeln?
Doc. Mrkev, CSc.
Na začátku července 2002 proběhlo v Míčovně Pražského hradu setkání na téma Role a odpovědnost náboženství v dnešním světě, kterou pořádala Nadace Fórum 2000. I já jsem se tohoto setkání, jemuž byli přítomni zástupci různých církví a náboženští vůdcové, včetně různých samozvanců, jakým bezesporu je i tibetský dalajláma, účastnil jako vedoucí inkvizitor české vědecké obce.
Očekával jsem – a myslím, že zcela právem –, že v době, kdy vrcholí přípravy oslav 156. výročí narození předního německého filozofa Friedricha Vukelna (1846-1910), uslyším na této konferenci věnované právě komunikaci mezi církvemi a náboženstvími jeho jméno minimálně zaznít. Příspěvek o Vukelnovi měl figurovat na seznamu přednášek této akce už i proto, že tento pozoruhodný myslitel strávil většinu svého plodného života v Praze. Opak byl však pravdou!
Snad sama pověstná ironie osudu tomu chtěla, že jméno člověka, který zasvětil část svého života právě hledání dokonalého jazyka, jenž by umožnil dokonalé porozumění mezi různými národy a kulturami, nezazní na takovémto shromáždění. Snad cílená propaganda hradních přisluhovačů, kteří preferují moralizující cizáky namísto našich vlastních myslitelů, tomu chtěla, aby v zemi, kde tento velikán filozofie 19. století působil téměř po celý život, byl oslyšen jeden z jeho nejpozoruhodnějších vynálezů na poli moderní lingvistiky. Snad samotná ignorance vyčpělých náboženských vůdců a pseudofilozofických žvanilů zapříčinila, že Vukelna, který jako filozof a mystik patří do jejich oboru a který ve své době anticipoval řadu problémů, s nimž se na Fóru jeho účastníci potýkali, musím připomínat až já, skromný český lingvista. Ó tempora, ó mores!
Svůj příspěvek do diskuze jsem zahájil citací z Vukelnovy stěžejní práce Polygraphia nova et universalis ex combinatoria arte detecta (1877). S němým úžasem a pln studu jsem sledoval, jak se respektované veličiny z oblasti náboženství a filozofie, jakou je i moderátor celého odpoledne Tomáš Halík, nechápavě na sebe usmívají a dávají nenápadné signály svým poradcům a asistentům, aby jim zjistili, o jakém autorovi to vlastně mluvím.
V Begriffschrift, eine der apriorischen nachgebildete Formalsprache des reinen Denkes (1879) Vukeln podrobně popisuje svůj koncept dokonalého filozofického jazyka, který umožňuje porozumění ve věcech náboženství na celém světě. Nazývá jej glosomana, což se dá přeložit jako jazyk od boha, boží jazyk (glosa – z řeč. slovo, mana – chléb seslaný od boha), jiné teorie se přiklánějí k výkladu, že část složeniny -mana pochází z řeckého slova , což znamená přibližně průjem nebo též velké problémy. Výklady této teorie se ovšem v odborném světě zatím neustálily.
Tento fantasticky pravidelný apriorní jazyk je vystavěn na systému tzv. pravých znaků, jinak též elementárních idejí. Opírá se o leibnizovsko-aristotelský koncept základních myšlenek. Zároveň navazuje na Raimunda Lulla (1232.1315), španělského františkánského mnicha, který pomocí svého „dokonalého“ jazyka, jenž nazýval Ars Magna (Velké umění – ovšem spíše ve smyslu řeckého než ars), hodlal přesvědčit pohany, zejména španělské Araby, na pravou víru. Věřil totiž, že pokud k nim bude promlouvat jazykem, ve kterém bude jasně zobrazena boží pravda, ani ten nejzarputilejší pohan nemůže zůstat u své „zcestné“ víry. Podle legendy byl Lull umučen Saracény, když vyzbrojen svým přesvědčovacím prostředkem jim šel kázat evangelium.
Veškeré jsoucno rozděluje Vukeln na 42 základních modů jako jsou substance, akcidenty, děje, vjemy atd. Tyto módy značí Vukeln písmeny latinské abecedy, které doplňuje několika grafémy z řecké alfabety. Pro přesnější určení výrazu se každý z modů dělí na dalších 24 různých podskupin, které v podstatě na nižší úrovni obecnosti prezentují jednotliviny (ovšem stále jde o abstrakci). Např. mód substance se dělí na vodu, vzduch, oheň ale také dřevo či výkaly. Podskupiny značí pomocí několika znaků z azbuky. Každé podskupině konstantně přiřazuje jednu z 5 okolností, které značí čísly, např. voda může být 1-teplá/studená, 2-chutná/nechutná, 3-pitná/jedovatá, 4-živá/mrtvá, 5-barevná/bezbarvá. Totéž platí ale i o ohni, který podle Vukelna může být teplý, studený ale i živý. (V tomto bodě se vukelnologové zatím rozcházejí, zda v těchto případech neměl autor na mysli alegorické vyjádření.) Jako bezpříznakové jsou chápany kladné okolnosti, jejich negace se naznačí apostrofem. Spojením módů, podskupin a okolností dostáváme kořeny slov.
např.: H1 = teplý Koragh (H = mód lidských společenských ustanovení/rituálů, = obřad konaný při pohlavním dospívání afrických křováků nazývaný v jejich jazyce Koragh podobný obřízce, který má dvě varianty severní a jižní, 1 = okolnost „teplý“); běžně se tento pojem překládá jako obřízka bez anestézie.
Aby byl schopen odlišit různá použití daného kořenu, zavádí Vukeln též kategorii tzv. příznaku. Ve skutečnosti jde o další kořen, který obohacuje prvotní význam módu. Tento index módu (píše se příznačně jako horní index), pomáhá určit, zda jde o kořen substantivního nebo verbálního řádu. To znamená, že mód děje může mít kupříkladu příznak substance, což jasně ukazuje na substantivum verbální – např. plavání.
K těmto kořenům připojuje Vukeln čtyři základní koncovky ber, roš, kab a jon, které jsou společné všem slovům a vyjadřují u jmen pády a čísla u sloves pak kategorie podobné tomu, co dnešní jazykověda nazývá Aktionsart, čili způsob slovesného děje. O tom, že koncovky nebyly vybrány náhodně svědčí i fakt, že o necelých 50 let po Vukelnovi přichází sovětský jazykovědec Nikolaj Jakovlevič Marr (1865-1934) se svou stadiální polygenetickou teorií a s týmiž čtyřmi základními elementy, na nichž by měl být postaven dokonalý jazyk beztřídní společnosti. Marr sám nikdy nedokázal uspokojivě vysvětlit, jak by se tyto elementy měly použít ani jak na ně přišel. (Marrovu teorii vyvrátil až Stalin svým esejem Marxismus a jazykověda z roku 1953; na adresu Vukelnových závěrů však nebyl schopen uvést přesvědčivé protiargumenty.)
Náš příklad se tak v úplném zápisu glosomany změní na:
H1roš – příznak vyjádřený horním indexem značí děj, prováděný zkušeným starcem k zmrtvění části těla nebo jeho celku (C = mód děje, = podskupina zkušeného aktantu, `4 = negace okolnosti „živý“); koncovka „roš“ pak značí nominativ sg.
Celkově se tak náš výraz dá přeložit jako: provádění teplého Koraghu bez anestézie starším a zkušeným (pravděpodobně náčelníkem nebo šamanem), předmětem čehož je odstranění obřízky a/nebo její samovolné odumření.
Univerzálnost glosomany spočívá především v tom, že téměř ikonicky zachycuje vztah mezi obsahovým univerzem a výrazovým spektrem jazyka. Právě proto je glosomana, která se tak stává věrným zrcadlem reality, určena k dokonalému porozumění světového řádu a k bezproblémové komunikaci mezi náboženstvími a potažmo i k dosažení celosvětového míru. Sám Vukeln o tom píše: „Je zřejmé, že jazyk, který dokáže vyjádřit skutečnost tak odlišnou od evropské životní zkušenosti jako je teplý Koragh jedním slovem, je schopen vést i k porozumění na celém světě a k bezproblémové komunikaci mezi náboženstvími.“ Další nezanedbatelnou výhodou glosomany je i fakt, že je neuvěřitelně skromná v požadavcích na prostor. Sám Vukeln demonstruje stručnost svého jazyka na překladu Bible, který se mu celý i s apokryfy vešel na čtyři stránky.
Vukeln také často upozorňoval na fakt, že kombinatorické schopnosti jeho jazyka jsou obrovské. Podle nejnovějších propočtů přesahuje počet sestavitelných slov 200 milionů. To samozřejmě zahrnuje i kombinace naprosto na první pohled nesmyslné. V nich ale Vukeln spatřuje možný posun lidského poznání o uspořádání světa. Předpokládá, že správně utvořená slova „nemohou než zobrazovat realitu“. Pokud se nám taková kombinace módu a podskupin jeví jako nereálná či dokonce nesmyslná, je chyba v našem pozorování světa. Glosomana se nemýlí.
Vukeln se ovšem ve svém konceptu nespokojil pouze s dokonalým systémem. Chtěl ulehčit jeho uživatelům, rodilým mluvčím různých jazyků. Sestavil proto po vzoru Athanasia Kirchera (1601-1618) slovník, který umožňoval překlad z němčiny, francouzštiny, angličtiny, španělštiny, hebrejštiny, latiny, řečtiny, češtiny, ruštiny, čínštiny, arabštiny a z jazyku pirahaa do glosomany a zpět. „Mithridates“, jak toto mamutí dílo nazýval sám autor, které obsahovalo od každého jazyka neuvěřitelných 100 tisíc hesel (!!!), však nešťastnou náhodou shořel. Stalo se tak v Lešně v roce 1902 při demonstraci památného požáru v rámci výstavy nazvané „Jan Amos Komenský a Lešno“, na které byl Vukeln s jediným exemplářem svého „mithridatu“.
Jediný, kdo měl možnost posoudit kvality tohoto veledíla světové lexikografie byla Vukelnova žena, Kulva Vukelnová, která po prolistování slovníku napsala svému muži krátkou zprávu v glosomaně, která nám zůstala zachována. Vukelnová ale pravděpodobně nepochopila úplně správně princip nového jazyka nebo neuměla slovník správně použít, protože překlad zprávy je asi takový: „O pane příteli, mnoho soli, Friedrichu. Ode mě umění z něho se naučiti budete moci, není mluvit nebo psát pod společným jazykem.“ I přesto nám tato zpráva jasně naznačuje, že jejich manželství procházelo v této době určitou krizí komunikace.
Je přirozené, že autor tak geniálního konceptu, na který strukturací reality v mnohém navazuje ve své sémantice Charles Sanders Peirce (1839-1914), se ve své době setkal s nepochopením a kritikou. Nejčastěji byla jeho projektu vytýkána složitost, která by prý zabránila všeobecnému rozšíření glosomany. Vukeln se proti tomuto názoru rozhodl protestovat, a to způsobem pro něj příznačným. V průběhu několika málo měsíců Vukeln adoptoval asi 20 novorozeňat z místního sirotčince a od jejich útlého mládí na ně mluvil pouze glosomanou. Pokus se mu však vůbec nevydařil, protože děti nejen že nezačaly mluvit vůbec, ale po několika letech výuky se u nich začaly projevovat duševní poruchy a postupně umíraly. Chyba nebyla v glosomaně, jak by se možná někdo mohl domnívat, Vukeln sám to přisuzoval tehdy rozšířené genetické vadě, která způsobila, že se v jednom roce narodilo v celém Rakousko-Uhersku poněkud více hluchoněmých. My už dnes ale víme, že to bylo způsobeno místní vodou, která obsahovala zvýšené množství kadmia.
Vukeln se přirozeně zabýval i fonetickou stránkou glosomany. Celou fonetiku glosomany měl dokonale připravenou, avšak tento projekt, který sliboval nevídaný posun v tehdejší fonetice, již nedokončil, protože i u něj se začaly objevovat příznaky otravy kadmiem. Svůj život proto sám ukončil ve sprchách místního blázince opuštěn všemi příbuznými a naprosto zapomenut vědeckou veřejností.
Svůj příspěvek jsem na Fóru nedokončil, protože mě již na počátku mého vystoupení přerušil rozhněvaný Tomáš Halík a nechal mě vyvést ze sálu. Později se mi omluvil SMS zprávou (!), že si mě „spletl s jedním neakreditovaným novinářem“. O svoji pošramocenou čest se ani tolik nestarám, „však, co mě tíží, je, že plody ducha zůstávají stále utajeny“ jen pro „vědeckou“ veřejnost. Předkládám vám proto svůj referát teď v písemné podobě, abyste sami mohli posoudit, jestli nám má Vukelnova glosomana co říci i dnes. Rozloučím se proto s vámi Vukelnovým pozdravem:
L`5kab
autor je ten, kdo něco napíše


Diskusní fórum:

(7111 - 7125) , řazeno časově

KONEC DEMOKRACIE? Ano. Toto už s demokracií nemá nic společného.
V uplynulých dnech se server demokracie.krumlov.cz dožadoval mé pozornosti, protože zůstal příliš dlouho bez řádné údržby a to způsobilo technické obtíže, spojené s několikadenním výpadkem.

Že místní diskusní fórum zrovna moc neplní svůj původní účel (demokratická diskuse) jsme již nějakou dobu tušili, ale mé aktuální nahlédnutí do obsahu ukázalo, že jsme se jen stali jakousi hlásnou troubou nějakého (a zjevně jediného) trola, který pravidelně zaplňuje forum výňatky z dobře známých "profláknutých proruských dezinformačních" webů typu Aeronet a ponejvíce diskutuje sám se sebou. Symbolicky tedy: konec demokracie? Ano. Termíny jako dezinformační weby, hybridní válka, placení trolové a celá problematika fake news.... nejsou vzdálené cosi, co slyšíme v televizi, ale realita i krumlovského dvorečku. A tomu rozhodně nebudu dávat prostor, protože bez ohledu na můj osobní náhled na to, obecně vzato, diskuse se tu už neděje. Zanechávám tuto diskusi jen čistě jako archiv nějaké doby a nějaké debaty, seřazený od počátku.

JČ, správce, jeden z autorů

Nadpis Autor Čas -
Nezatříz.: Má to svůj vývoj  Anonym     11:57 06/08/2011  
Nezatříz.: Re: Má to svůj vývoj  Anonym     13:56 06/08/2011  
Nezatříz.: Tohle se pokrytcům lí...  vait     17:41 06/08/2011  
Nezatříz.: dobře jim tak  vait     21:35 06/08/2011  
Nezatříz.: ovcim i ovcakum  vait     22:11 06/08/2011  
Nezatříz.: News 2011/v  vait     22:14 06/08/2011  
Nezatříz.: Re: Má to svůj vývoj  Anonym     22:59 06/08/2011  
Nezatříz.: Re: Má to svůj vývoj  Anonym     00:12 07/08/2011  
Nezatříz.: News_208  vait     12:24 07/08/2011  
Nezatříz.: News_208  vait     14:12 07/08/2011  
Nezatříz.: News_208  vait     14:13 07/08/2011  
Nezatříz.: News_2018  vait     14:14 07/08/2011  
Nezatříz.: News_201  vait     14:17 07/08/2011  
Nezatříz.: Re: Má to svůj vývoj  ája     08:00 08/08/2011  
Nezatříz.: Re: Má to svůj vývoj  mgr.kaplicky     09:50 08/08/2011  
<< novější        1 - 15  |  16 - 30  |  31 - 45  |  46 - 60  |  61 - 75  |  76 - 90  |  91 - 105  |  106 - 120  |  121 - 135  |  136 - 150  |  151 - 165  |  166 - 180  |  181 - 195  |  196 - 210  |  211 - 225  |  226 - 240  |  241 - 255  |  256 - 270  |  271 - 285  |  286 - 300  |  301 - 315  |  316 - 330  |  331 - 345  |  346 - 360  |  361 - 375  |  376 - 390  |  391 - 405  |  406 - 420  |  421 - 435  |  436 - 450  |  451 - 465  |  466 - 480  |  481 - 495  |  496 - 510  |  511 - 525  |  526 - 540  |  541 - 555  |  556 - 570  |  571 - 585  |  586 - 600  |  601 - 615  |  616 - 630  |  631 - 645  |  646 - 660  |  661 - 675  |  676 - 690  |  691 - 705  |  706 - 720  |  721 - 735  |  736 - 750  |  751 - 765  |  766 - 780  |  781 - 795  |  796 - 810  |  811 - 825  |  826 - 840  |  841 - 855  |  856 - 870  |  871 - 885  |  886 - 900  |  901 - 915  |  916 - 930  |  931 - 945  |  946 - 960  |  961 - 975  |  976 - 990  |  991 - 1005  |  1006 - 1020  |  1021 - 1035  |  1036 - 1050  |  1051 - 1065  |  1066 - 1080  |  1081 - 1095  |  1096 - 1110  |  1111 - 1125  |  1126 - 1140  |  1141 - 1155  |  1156 - 1170  |  1171 - 1185  |  1186 - 1200  |  1201 - 1215  |  1216 - 1230  |  1231 - 1245  |  1246 - 1260  |  1261 - 1275  |  1276 - 1290  |  1291 - 1305  |  1306 - 1320  |  1321 - 1335  |  1336 - 1350  |  1351 - 1365  |  1366 - 1380  |  1381 - 1395  |  1396 - 1410  |  1411 - 1425  |  1426 - 1440  |  1441 - 1455  |  1456 - 1470  |  1471 - 1485  |  1486 - 1500  |  1501 - 1515  |  1516 - 1530  |  1531 - 1545  |  1546 - 1560  |  1561 - 1575  |  1576 - 1590  |  1591 - 1605  |  1606 - 1620  |  1621 - 1635  |  1636 - 1650  |  1651 - 1665  |  1666 - 1680  |  1681 - 1695  |  1696 - 1710  |  1711 - 1725  |  1726 - 1740  |  1741 - 1755  |  1756 - 1770  |  1771 - 1785  |  1786 - 1800  |  1801 - 1815  |  1816 - 1830  |  1831 - 1845  |  1846 - 1860  |  1861 - 1875  |  1876 - 1890  |  1891 - 1905  |  1906 - 1920  |  1921 - 1935  |  1936 - 1950  |  1951 - 1965  |  1966 - 1980  |  1981 - 1995  |  1996 - 2010  |  2011 - 2025  |  2026 - 2040  |  2041 - 2055  |  2056 - 2070  |  2071 - 2085  |  2086 - 2100  |  2101 - 2115  |  2116 - 2130  |  2131 - 2145  |  2146 - 2160  |  2161 - 2175  |  2176 - 2190  |  2191 - 2205  |  2206 - 2220  |  2221 - 2235  |  2236 - 2250  |  2251 - 2265  |  2266 - 2280  |  2281 - 2295  |  2296 - 2310  |  2311 - 2325  |  2326 - 2340  |  2341 - 2355  |  2356 - 2370  |  2371 - 2385  |  2386 - 2400  |  2401 - 2415  |  2416 - 2430  |  2431 - 2445  |  2446 - 2460  |  2461 - 2475  |  2476 - 2490  |  2491 - 2505  |  2506 - 2520  |  2521 - 2535  |  2536 - 2550  |  2551 - 2565  |  2566 - 2580  |  2581 - 2595  |  2596 - 2610  |  2611 - 2625  |  2626 - 2640  |  2641 - 2655  |  2656 - 2670  |  2671 - 2685  |  2686 - 2700  |  2701 - 2715  |  2716 - 2730  |  2731 - 2745  |  2746 - 2760  |  2761 - 2775  |  2776 - 2790  |  2791 - 2805  |  2806 - 2820  |  2821 - 2835  |  2836 - 2850  |  2851 - 2865  |  2866 - 2880  |  2881 - 2895  |  2896 - 2910  |  2911 - 2925  |  2926 - 2940  |  2941 - 2955  |  2956 - 2970  |  2971 - 2985  |  2986 - 3000  |  3001 - 3015  |  3016 - 3030  |  3031 - 3045  |  3046 - 3060  |  3061 - 3075  |  3076 - 3090  |  3091 - 3105  |  3106 - 3120  |  3121 - 3135  |  3136 - 3150  |  3151 - 3165  |  3166 - 3180  |  3181 - 3195  |  3196 - 3210  |  3211 - 3225  |  3226 - 3240  |  3241 - 3255  |  3256 - 3270  |  3271 - 3285  |  3286 - 3300  |  3301 - 3315  |  3316 - 3330  |  3331 - 3345  |  3346 - 3360  |  3361 - 3375  |  3376 - 3390  |  3391 - 3405  |  3406 - 3420  |  3421 - 3435  |  3436 - 3450  |  3451 - 3465  |  3466 - 3480  |  3481 - 3495  |  3496 - 3510  |  3511 - 3525  |  3526 - 3540  |  3541 - 3555  |  3556 - 3570  |  3571 - 3585  |  3586 - 3600  |  3601 - 3615  |  3616 - 3630  |  3631 - 3645  |  3646 - 3660  |  3661 - 3675  |  3676 - 3690  |  3691 - 3705  |  3706 - 3720  |  3721 - 3735  |  3736 - 3750  |  3751 - 3765  |  3766 - 3780  |  3781 - 3795  |  3796 - 3810  |  3811 - 3825  |  3826 - 3840  |  3841 - 3855  |  3856 - 3870  |  3871 - 3885  |  3886 - 3900  |  3901 - 3915  |  3916 - 3930  |  3931 - 3945  |  3946 - 3960  |  3961 - 3975  |  3976 - 3990  |  3991 - 4005  |  4006 - 4020  |  4021 - 4035  |  4036 - 4050  |  4051 - 4065  |  4066 - 4080  |  4081 - 4095  |  4096 - 4110  |  4111 - 4125  |  4126 - 4140  |  4141 - 4155  |  4156 - 4170  |  4171 - 4185  |  4186 - 4200  |  4201 - 4215  |  4216 - 4230  |  4231 - 4245  |  4246 - 4260  |  4261 - 4275  |  4276 - 4290  |  4291 - 4305  |  4306 - 4320  |  4321 - 4335  |  4336 - 4350  |  4351 - 4365  |  4366 - 4380  |  4381 - 4395  |  4396 - 4410  |  4411 - 4425  |  4426 - 4440  |  4441 - 4455  |  4456 - 4470  |  4471 - 4485  |  4486 - 4500  |  4501 - 4515  |  4516 - 4530  |  4531 - 4545  |  4546 - 4560  |  4561 - 4575  |  4576 - 4590  |  4591 - 4605  |  4606 - 4620  |  4621 - 4635  |  4636 - 4650  |  4651 - 4665  |  4666 - 4680  |  4681 - 4695  |  4696 - 4710  |  4711 - 4725  |  4726 - 4740  |  4741 - 4755  |  4756 - 4770  |  4771 - 4785  |  4786 - 4800  |  4801 - 4815  |  4816 - 4830  |  4831 - 4845  |  4846 - 4860  |  4861 - 4875  |  4876 - 4890  |  4891 - 4905  |  4906 - 4920  |  4921 - 4935  |  4936 - 4950  |  4951 - 4965  |  4966 - 4980  |  4981 - 4995  |  4996 - 5010  |  5011 - 5025  |  5026 - 5040  |  5041 - 5055  |  5056 - 5070  |  5071 - 5085  |  5086 - 5100  |  5101 - 5115  |  5116 - 5130  |  5131 - 5145  |  5146 - 5160  |  5161 - 5175  |  5176 - 5190  |  5191 - 5205  |  5206 - 5220  |  5221 - 5235  |  5236 - 5250  |  5251 - 5265  |  5266 - 5280  |  5281 - 5295  |  5296 - 5310  |  5311 - 5325  |  5326 - 5340  |  5341 - 5355  |  5356 - 5370  |  5371 - 5385  |  5386 - 5400  |  5401 - 5415  |  5416 - 5430  |  5431 - 5445  |  5446 - 5460  |  5461 - 5475  |  5476 - 5490  |  5491 - 5505  |  5506 - 5520  |  5521 - 5535  |  5536 - 5550  |  5551 - 5565  |  5566 - 5580  |  5581 - 5595  |  5596 - 5610  |  5611 - 5625  |  5626 - 5640  |  5641 - 5655  |  5656 - 5670  |  5671 - 5685  |  5686 - 5700  |  5701 - 5715  |  5716 - 5730  |  5731 - 5745  |  5746 - 5760  |  5761 - 5775  |  5776 - 5790  |  5791 - 5805  |  5806 - 5820  |  5821 - 5835  |  5836 - 5850  |  5851 - 5865  |  5866 - 5880  |  5881 - 5895  |  5896 - 5910  |  5911 - 5925  |  5926 - 5940  |  5941 - 5955  |  5956 - 5970  |  5971 - 5985  |  5986 - 6000  |  6001 - 6015  |  6016 - 6030  |  6031 - 6045  |  6046 - 6060  |  6061 - 6075  |  6076 - 6090  |  6091 - 6105  |  6106 - 6120  |  6121 - 6135  |  6136 - 6150  |  6151 - 6165  |  6166 - 6180  |  6181 - 6195  |  6196 - 6210  |  6211 - 6225  |  6226 - 6240  |  6241 - 6255  |  6256 - 6270  |  6271 - 6285  |  6286 - 6300  |  6301 - 6315  |  6316 - 6330  |  6331 - 6345  |  6346 - 6360  |  6361 - 6375  |  6376 - 6390  |  6391 - 6405  |  6406 - 6420  |  6421 - 6435  |  6436 - 6450  |  6451 - 6465  |  6466 - 6480  |  6481 - 6495  |  6496 - 6510  |  6511 - 6525  |  6526 - 6540  |  6541 - 6555  |  6556 - 6570  |  6571 - 6585  |  6586 - 6600  |  6601 - 6615  |  6616 - 6630  |  6631 - 6645  |  6646 - 6660  |  6661 - 6675  |  6676 - 6690  |  6691 - 6705  |  6706 - 6720  |  6721 - 6735  |  6736 - 6750  |  6751 - 6765  |  6766 - 6780  |  6781 - 6795  |  6796 - 6810  |  6811 - 6825  |  6826 - 6840  |  6841 - 6855  |  6856 - 6870  |  6871 - 6885  |  6886 - 6900  |  6901 - 6915  |  6916 - 6930  |  6931 - 6945  |  6946 - 6960  |  6961 - 6975  |  6976 - 6990  |  6991 - 7005  |  7006 - 7020  |  7021 - 7035  |  7036 - 7050  |  7051 - 7065  |  7066 - 7080  |  7081 - 7095  |  7096 - 7110  |  7111 - 7125  |  7126 - 7140  |  7141 - 7155  |  7156 - 7170  |  7171 - 7185  |  7186 - 7200  |  7201 - 7215  |  7216 - 7230  |  7231 - 7245  |  7246 - 7260  |  7261 - 7275  |  7276 - 7290  |  7291 - 7305  |  7306 - 7320  |  7321 - 7335  |  7336 - 7350  |  7351 - 7365  |  7366 - 7380  |  7381 - 7395  |  7396 - 7410  |  7411 - 7425  |  7426 - 7440  |  7441 - 7455  |  7456 - 7470  |  7471 - 7485  |  7486 - 7500  |  7501 - 7515  |  7516 - 7530  |  7531 - 7545  |  7546 - 7560  |  7561 - 7575  |  7576 - 7590  |  7591 - 7605  |  7606 - 7620  |  7621 - 7635  |  7636 - 7650  |  7651 - 7665  |  7666 - 7680  |  7681 - 7695  |  7696 - 7710  |  7711 - 7725  |  7726 - 7740  |  7741 - 7755  |  7756 - 7770  |  7771 - 7785  |  7786 - 7800  |  7801 - 7815  |  7816 - 7830  |  7831 - 7845  |  7846 - 7860  |  7861 - 7875  |  7876 - 7890  |  7891 - 7905  |  7906 - 7920  |  7921 - 7935  |  7936 - 7950  |  7951 - 7965  |  7966 - 7980  |  7981 - 7995  |  7996 - 8010  |  8011 - 8025  |  8026 - 8040  |  8041 - 8055  |  8056 - 8070  |  8071 - 8085  |  8086 - 8100  |  8101 - 8115  |  8116 - 8130  |  8131 - 8145  |  8146 - 8160  |  8161 - 8175  |  8176 - 8190  |  8191 - 8205  |  8206 - 8220  |  8221 - 8235  |  8236 - 8250  |  8251 - 8265  |  8266 - 8280  |  8281 - 8295  |  8296 - 8310  |  8311 - 8325  |  8326 - 8340  |  8341 - 8355  |  8356 - 8370  |  8371 - 8385  |  8386 - 8400  |  8401 - 8415  |  8416 - 8430  |  8431 - 8445  |  8446 - 8460  |  8461 - 8475  |  8476 - 8490  |  8491 - 8505  |  8506 - 8520  |  8521 - 8535  |  8536 - 8550  |  8551 - 8565  |  8566 - 8580  |  8581 - 8595  |  8596 - 8610  |  8611 - 8625  |  8626 - 8640  |  8641 - 8655  |  8656 - 8670  |  8671 - 8685  |  8686 - 8700  |  8701 - 8715  |  8716 - 8730  |  8731 - 8745  |  8746 - 8760  |  8761 - 8775  |  8776 - 8790  |  8791 - 8805  |  8806 - 8820  |  8821 - 8835  |  8836 - 8850  |  8851 - 8865  |  8866 - 8880  |  8881 - 8895  |  8896 - 8910  |  8911 - 8925  |  8926 - 8940  |  8941 - 8955  |  8956 - 8970  |  8971 - 8985  |  8986 - 9000  |  9001 - 9015  |  9016 - 9030  |  9031 - 9045  |  9046 - 9060  |  9061 - 9075  |  9076 - 9090  |  9091 - 9105  |  9106 - 9120  |  9121 - 9135  |  9136 - 9150  |  9151 - 9165  |  9166 - 9180  |  9181 - 9195  |  9196 - 9210  |  9211 - 9225  |  9226 - 9240  |  9241 - 9255  |  9256 - 9270  |  9271 - 9285  |  9286 - 9300  |  9301 - 9315  |  9316 - 9330  |  9331 - 9345  |  9346 - 9360  |  9361 - 9375  |  9376 - 9390  |  9391 - 9405  |  9406 - 9420  |  9421 - 9435  |  9436 - 9450  |  9451 - 9465  |  9466 - 9480  |  9481 - 9495  |  9496 - 9510  |  9511 - 9525  |  9526 - 9540  |  9541 - 9555  |  9556 - 9570  |  9571 - 9585  |  9586 - 9600  |  9601 - 9615  |  9616 - 9630  |  9631 - 9645  |  9646 - 9660  |  9661 - 9675  |  9676 - 9690  |  9691 - 9705  |  9706 - 9720  |  9721 - 9735  |  9736 - 9750  |  9751 - 9765  |  9766 - 9780  |  9781 - 9795  |  9796 - 9810  |  9811 - 9825  |  9826 - 9840  |  9841 - 9855  |  9856 - 9870  |  9871 - 9885  |  9886 - 9900  |  9901 - 9915  |  9916 - 9930  |  9931 - 9945  |  9946 - 9960  |  9961 - 9975  |  9976 - 9990  |  9991 - 10005  |  10006 - 10020  |  10021 - 10035  |  10036 - 10050  |  10051 - 10065  |  10066 - 10080  |  10081 - 10095  |  10096 - 10110  |  10111 - 10125  |  10126 - 10140  |  10141 - 10155  |  10156 - 10170  |  10171 - 10185  |  10186 - 10200  |  10201 - 10215  |  10216 - 10230  |  10231 - 10245  |  10246 - 10260  |  10261 - 10275  |  10276 - 10290  |  10291 - 10305  |  10306 - 10320  |  10321 - 10335  |  10336 - 10350  |  10351 - 10365  |  10366 - 10380  |  10381 - 10395  |  10396 - 10410  |  10411 - 10425  |  10426 - 10440  |  10441 - 10455  |  10456 - 10470  |  10471 - 10485  |  10486 - 10500  |  10501 - 10515  |  10516 - 10530  |  10531 - 10545  |  10546 - 10560  |  10561 - 10575  |  10576 - 10590  |  10591 - 10605  |  10606 - 10620  |  10621 - 10635  |  10636 - 10650  |  10651 - 10665  |  10666 - 10680  |  10681 - 10695  |  10696 - 10710  |  10711 - 10725  |  10726 - 10740  |  10741 - 10755  |  10756 - 10770  |  10771 - 10785  |  10786 - 10800  |  10801 - 10815  |  10816 - 10830  |  10831 - 10845  |  10846 - 10860  |  10861 - 10875  |  10876 - 10890  |  10891 - 10905  |  10906 - 10920  |  10921 - 10935  |  10936 - 10950  |  10951 - 10965  |  10966 - 10980  |  10981 - 10995  |  10996 - 11010  |  11011 - 11025  |  11026 - 11040  |  11041 - 11055  |  11056 - 11070  |  11071 - 11085  |  11086 - 11100  |  11101 - 11115  |  11116 - 11130  |  11131 - 11145  |  11146 - 11160  |  11161 - 11175  |  11176 - 11190  |  11191 - 11205  |  11206 - 11220  |  11221 - 11235  |  11236 - 11250  |  11251 - 11265  |  11266 - 11280  |  11281 - 11295  |  11296 - 11310  |  11311 - 11325  |  11326 - 11340  |  11341 - 11355  |  11356 - 11370  |  11371 - 11385  |  11386 - 11400  |  11401 - 11415  |  11416 - 11430  |  11431 - 11445  |  11446 - 11460  |  11461 - 11475  |  11476 - 11490  |  11491 - 11505  |  11506 - 11520  |  11521 - 11535  |  11536 - 11550  |  11551 - 11565  |  11566 - 11580  |  11581 - 11595  |  11596 - 11610  |        starší >>