Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
Zobrazení příspěvku:

Téma: Plán "Tranfromace o.p.s." v Českém Krumlově - komentář ředitele CPDM, o.p.s. ČK
Autor: Vlastimil Kopeček Datum: 14:27 29.09.2003 Na téma: Občanský sektor
Text: Vyjádření ředitele CPDM, o.p.s. Český Krumlov k textu elektronického příspěvku s názvem „Plán „Transformace o.p.s.“ (autoři: zaměstnanci Města Český Krumlov ing.Jedlička a ing. Koželuhová) umístěného na www.drbna.ckrumlov.cz


Poznámky k orientaci v textu:
Vyjádření ředitele CPDM, o.p.s. je vždy uvozeno označením „Komentář ředitele CPDM, o.p.s. …“ Ostatní texty jsou původní.


Plán "TRANSFORMACE o.p.s."


RM na svém jednání dne 15.9.2003 odsouhlasila výpovědi ze smluv o správě budov Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. a DPS o.p.s. Důvodem těchto výpovědí je jednoznačně snaha o co nejlepší správu těchto majetků, ale zejména osobní odpovědnost statutárního zástupce, která v současné formě řízení chybí.

(citace textu Jedlička/Koželuhová „Důvodem výpovědí je jednoznačně snaha o co nejlepší správu těchto majetků“)

Komentář ředitele CPDM, o.p.s. k tomuto bodu:
*od doby platnosti smlouvy mezi Městem ČK a CPDM, o.p.s. o správě objektu Špičák bylo každoročně součástí projednávání činnosti CPDM, o.p.s. v Městské radě také projednávání oblasti „správa objektu Špičák“.
Městská rada nikdy nevznesla žádné připomínky k průběhu spravování tohoto objektu (projednáváno v letech 1998, 1999, 2000, 2001 bez připomínek vždy spolu s Výroční zprávou o činnosti CPDM, o.p.s., tj. včetně zprávy finanční). Celková zpráva o činnosti CPDM, o.p.s. za rok 2002 nebyla v současné městské radě zatím projednávána (úplná verze Výroční zprávy CPDM, o.p.s. za rok 2002, schválená SR CPDM, byla Městu Český Krumlov předána dne 6.srpna 2003, zkrácená verze Výroční zprávy pak byla po dohodě s ing. Koželuhovou byla předána 2.září 2003).

*při správě objektu Špičák 114 se po celé období CPDM o.p.s. drželo zásadních ustanovení smlouvy o správě objektu (základní průběžná údržba objektu, revize e.e., hromosvodů, zajištění v oblasti bezpečnosti práce, řešení nájemních smluvních vztahů – smlouvy, dodatky k nájemním smlouvám, iniciování a navrhování velkých investičních oprav a rekonstrukcí včetně návrhů finančních investičních částek do rozpočtu města, řešení havarijních situací, řešení narušení a vloupání do objektu ad.)

*zásadním způsobem CPDM, o.p.s. přispělo v průběhu období správy k postupnému narovnávání výše nájmů subjektů působících v objektu Špičák 114.
V roce 1997 (při přebírání správy objektu CPDM, o.p.s.) činily celkové výnosy z nájmů částku 80.230,- Kč. Za rok 2003 je předpokládána výše nájmů v celkové částce příjmů z nájemného ca 210.000,- Kč. Pro rok 2004 by předpokládané příjmy z nájemného objektu Špičák měly činit částku 265.500,- Kč.
Přičemž CPDM, o.p.s. vždy jednalo v souladu se zatím nezměněnou a vzájemně respektovanou strategií Města ČK, kdy jsou důsledně uplatňovány odlišné sazby nájemného státním školským subjektům (nižší sazby na m2 pro Ped. psychologickou poradnu ČK a SVP Spirála), případně nulové sazby nájemného (pouze případ 1,5 roku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – Klub Český Krumlov v letech 2000 a 2001). Ostatní nájemníci (soukromé ordinace lékařů ad.) mají nastavené relativně standardní sazby nájemného odpovídající zvyklostem a stavu v místě).

(Citace Koželuhová/Jedlička „…osobní odpovědnost statutárního zástupce, která v současné formě řízení chybí.“)

Komentář ředitele CPDM, o.p.s. k tomuto bodu:
*Zodpovědnost za správu objektu je dána uzavřenou smlouvu mezi Městem a CPDM, o.p.s.
*Konkrétním výkonem správy objektu je pak Správní radou povřeno exekutivní vedení o.p.s. (ředitel společnosti a dále jím smluvně pověřený pracovník společnosti)
*Kontrolní a korekční mechanismus pak spočívá v:
-projednávání a následné korekci průběhu správy objektu ve správní radě o.p.s.
-projednávání a následné korekci správy objektu na pravidelném jednání Městské rady (jednou ročně)
-v případě mimořádných událostí a výrazných problémů rychlým řešením
ve spolupráci odpovědných pracovníků CPDM, o.p.s. a Města ČK

Celkový závěr k tomuto odstavci:
Uváděné obecné důvody výpovědi správy objektu Špičák CPDM, o.p.s. ze strany Městské rady jsou fakticky neodůvodněné.
Správa objektu ze strany CPDM,o.p.s. byla v minulých obdobích realizována řádně a bez připomínek ze strany Města ČK.
Je jednoznačné, že odejmutí správy objektu Špičák je prvním krokem k omezení činnosti této společnosti a je zástupnou argumentací.


Pro informaci zastupitelů uvádíme koncepci toho, jak by měly tyto organizace fungovat od 1.1.2004:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. :

Příspěvková organizace (Centrum pro děti a mládež), které bude smluvně svěřen do správy objekt Špičák 114, Vyšný 39, Plešivec 75, Český Krumlov.
Do této organizace budou nově začleněny Dům na půl cesty (nyní organizační složka obce) a Azylový dům (v současnosti do 31.12.2003 - jako středisko DPS o.p.s.).
Příspěvková organizace bude tedy mít ve své náplni činnosti správu těchto objektů, provoz DNPC, Azylového domu, K CENTRA a Boudy.
Souběžně s touto příspěvkovou organizací zůstává zachována původní organizace Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., která po předběžných jednáních s ředitelem Mgr. V. Kopečkem bude smluvně propojena s příspěvkovou organizací.

(Citace:Jedlička/Koželuhová Příspěvková organizace (Centrum pro děti a mládež), které bude smluvně svěřen do správy objekt Špičák 114, Vyšný 39, Plešivec 75, Český Krumlov.
Do této organizace budou nově začleněny Dům na půl cesty (nyní organizační složka obce) a Azylový dům (v současnosti do 31.12.2003 - jako středisko DPS o.p.s.).


Komentář ředitele CPDM,o.p.s. k tomuto odstavci:
*Při jednání mezi CPDM (Kopeček) a odborem školství Města (p.Koželuhová) v březnu 2003 byla ze strany CPDM, o.p.s. nabídnuta pomoc při řešení zefektivnění zajištění činnosti Domu na půl cesty a Azylového domu začleněním těchto pracovišť do CPDM, o.p.s. (ze strany Města nedošlo k žádné reakci na tuto nabídku)


(Citace: Jedlička/ Koželuhová: „Příspěvková organizace bude tedy mít ve své náplni činnosti správu těchto objektů, provoz DNPC, Azylového domu, K CENTRA a Boudy“)

Komentář ředitele CPDM, o.p.s. k tomuto bodu:
*pro efektivní faktickou správu objektů ve smyslu jejich udržování a technické starostlivosti o objekt, řešení smluvních vztahů s nájemníky apod. se jeví evidentně jednodušší a finančně levnější realizovat tuto správu přímou správou ze strany majetkového odboru MěÚ Český Krumlov a tímto krokem bude naplněn záměr o výše uvedené snaze Města ČK ve smyslu „co nejlepší správy těchto majetků“ a „o osobní zodpovědnosti“ (konkrétního pracovníka odboru správy majetku v případě, že toto takto ze strany Města myšleno).

*ve výše uvedené citaci je rozšířena myšlenka o „správě objektů“ také o provoz DNPC, Azylového domu K-centra a Boudy ze strany potenciálních nových příspěvkových organizací Města ČK:
Provoz však již znamená zajišťování obsahových činností.
Již jenom letmý pohled na uvedený výčet projektů ukazuje elementární neznalost osob, které svým vyjádřením v zastoupení Města ČK prezentují tuto koncepci:
-ve výčtu např. chybí jeden ze zásadních projektů CPDM, o.p.s., kterým je projekt „ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov“
-naopak ve výčtu „přebývá“ projekt volnočasového klubu Bouda, který musí být smluvně na 15 let pronajmout smluvnímu finančnímu spoluinvestorovi celé rekonstrukce objektu Bouda, kterým je S.D.M. Sdružení dětí a mládeže.

(Citace Jedlička/Koželuhová: Souběžně s touto příspěvkovou organizací zůstává zachována původní organizace Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., která po předběžných jednáních s ředitelem Mgr. V. Kopečkem bude smluvně propojena s příspěvkovou organizací.)


Komentář ředitele CPDM, o.p.s. k tomuto bodu:
*je velmi nemorální a neetické odkazovat se na moji osobou (Kopeček), že „po předběžných jednáních bude smluvně propojena CPDM, o.p.s. s příspěvkovou organizací“
Tento text není pravdivý. Jako ředitel konstatuji, že na pozvání paní Koželuhové a paní Smolíkové (MěÚ) jsem jednal s oběma jmenovanými ve čtvrtek dne 18.září 2003 na odboru školství a tématem byla otázka úpravy návrhu rozpočtu a návrhu dotace výše finančního příspěvku pro CPDM, o.p.s. ze strany ze strany Města ČK pro rok 2004. Úprava rozpočtu se týkala pouze věci vynětí střediska Správa objektu Špičák z návrhu rozpočtu CPDM, o.p.s. pro rok 2004. Tato úprava byla ze strany CPDM, o.p.s. uskutečněna a nový návrh rozpočtu byl předán v úterý 23.září 2003 elektronickou poštou k rukám vedoucí ing. Koželuhové a poté byl v tištěné podobě na odbor zaslán poštou.
*Rozhovor ze zmíněnými pracovnicemi byl samozřejmě delší a týkal se otázek vize města ve věci existence CPDM,o.p.s. a zajišťování služeb pro děti a mládež v ČK. Se stanovisky prezentovanými ze strany paní ing. Koželuhově na tomto jednání jsem se NEZTOTOŽNIL a zásadně tyto vize ODMÍTL jako zavádějící a koncepčně nepodložené.


DPS, o.p.s. :

Příspěvková organizace (Centrum pro seniory), které bude svěřen do správy objekt Vyšehrad 260, Za Soudem 490 a Plešivec 74, Vyšehrad 182 (Senior klub), Český Krumlov.
Tato organizace bude mít ve své náplni správu těchto objektů a provoz pečovatelské služby. Pro občany města se v provozu pečovatelské služby nic nezmění, maximálně se tato služba zkvalitní přímou odpovědností za poskytování této služby.
Souběžně s touto příspěvkovou organizací zůstává zachována původní organizace DPS, o.p.s., která po předběžných jednáních s ředitelkou H. Čadovou bude smluvně propojena s příspěvkovou organizací.


Náklady související s vytvořením nových příspěvkových organizací

Náklady příspěvkových organizací budou v obdobné výši, jako je příspěvkem, poskytovaný v současnosti o.p.s..

Komentář ředitele CPDM, o.p.s. k tomuto:
*v případě, že je tato myšlenka o výši dotace potenciální příspěvkové organizace myšlena ze strany Města vážně, pak by činnost této příspěvkové organizace musela být ukončena zhruba po 3 měsících běžného kalendářního roku pro nedostatek finančních prostředků.
Příklady:
V roce 2002 činil příspěvek Města ČK na činnost CPDM, o.p.s. 360.000,- Kč, v roce 2003 jde zhruba o částku ve výši kolem 600.000,- Kč.
Celkový objem potřebných provozních finančních prostředků na činnost CPDM, o.p.s. dosahuje v posledních letech téměř 2 miliónů Kč.
TJ. cca průměrných 1,400.000,- Kč (někdy méně, někdy více) získává o.p.s. z jiných finančních zdrojů (stát, kraj, nestátní nadace a grantové organizace, fondy EU, vlastní výkony a činnosti).
Na finance od těchto výše jmenovaných institucí nikdy příspěvková organizace nedosáhne, protože se do takových grantů se nemůže vzhledem k tomu, že je příspěvková vůbec přihlásit. Tyto granty jsou výlučně určeny pouze nestátní neziskovým organizacím.
Z toho pro mne vyplývá, že:
1.Buďto současné vedení Města ČK a odpovědní pracovníci nemají povědomí o tom jakým způsobem se získávají na zajištění činnosti naší organizace a nejsou profesionálně připraveni na rozhodování, řízení a základní úkony v záležitostech dotýkajících se celé problematiky
2.Nebo jsou s touto skutečností obeznámeni, avšak účelově zamlžují jiné cíle svého konání a vědomě se chystají postupně zvětšovat finanční zátěž městského rozpočtu do budoucna
3.Nebo spějí k cílí, kterým je postupně se zbavit odpovědnosti a financování zajišťování služeb pro děti a mládež a další související cílové skupiny ve městě

Nové náklady vzniknou případně, když bude radou města poskytnut příspěvek o.p.s. na základě jejich žádosti (např. na pronájem místností v budovách spravovaných příspěvkovou organizací, apod.). Příspěvkové organizace budou řízeny výkonným ředitelem/-kou, jmenovaných na základě výběrových řízeních, do kterých se mohou současní ředitelé o.p.s. přihlásit, jako každý jiný. Ostatní současní zaměstnanci mohou být delimitováni do nově vzniklých příspěvkových organizací. Ostatní náklady vzniknou pouze za poplatky, spojené s právní úpravou této změny. Jinak změna na příspěvkové organizace je úkolem pro zaměstnance Městského úřadu, tedy bez dalších větších výdajů.

Komentář ředitele CPDM, o.p.s.k ostatním nákladům:
*je nesporné, že vedlejší náklady na městský rozpočet jsou vyšší (resp. finance nejsou efektivně vynakládány) již od doby(pravděpodobně březen nebo duben 2003), kdy se současné vedení města ČK začalo zabývat (snad v dobré víře) svými o.p.s. vůbec. Vzhledem k tomu, že na „plánu transformace o.p.s“ dle mých informací pracovala na základě politického zadání velmi úzká skupinka úředníků města ČK, kteří nezvolili profesionální přístup, nemohl tento materiál vypadat jinak, než teď vypadá.
(chybí historická východiska současného stavu, propojení s vnější realitou fungování společnosti, ekonomické rozbory a rozvahy potencionálních finančních zdrojů pro činnosti, ke skoro „tajné“ přípravě materiálu nebyli přizvány dotčené společnosti, odborníci na problematiku NGO a fundraisingu apod.).
Je zcela evidentní, že již jenom takto strategicky nevhodně zvolený přístup k systémovému řešení s sebou přinesl vícenáklady, ve formě času pracovníků MěÚ, kteří se problémem museli zabývat (a jistě jim tento čas chyběl při plnění jiných úkolů).


Závěr:

Snahou vedení Města Český Krumlov je touto transformací zprůhlednit poskytování příspěvku do organizací zřizovaných Městem, vytvořit prostor pro jednoznačnou odpovědnost za spravování městského majetku a dále vytvořit lepší a výhodnější podmínky pro občany Města Český Krumlov. Pokud se vynakládají prostředky z rozpočtu Města Český Krumlov v milionových částkách každý rok, musí být zajištěn kontrolní mechanizmus ze strany Města, aby se mohlo z naší strany rozhodovat dopředu o vynaložených prostředcích a ne "ex post" veškeré náklady proplácet, o kterých rozhodl dopředu někdo jiný místo zastupitelů Města. Prostřednictvím výkonných ředitelů příspěvkových organizací může ovlivňovat i provozní chod jednotlivých zařízení a kvalitu poskytovaných služeb. Dnes není zastoupen ve výkonných orgánech o.p.s. nikdo ze zastupitelů, vedení Města Český Krumlov nebo Městského úřadu Český Krumlov.
Současná praxe, program činnosti a provoz jednotlivých zařízení se občana města vůbec nedotkne, pokud to nebude záměr zaměstnanců současných o.p.s.. Proces je průhledný, se šanci pro každého se na něm podílet.

Komentář ředitele CPDM, o.p.s.:
*není opodstatněné tvrzení o zprůhledňování poskytování příspěvků a vytváření prostoru pro jednoznačnou odpovědnost za správu městského majetku protože:
-finanční příspěvek pro o.p.s. je každoročně schvalován zastupitelstvem na základě předloženého rozpočtu schváleného Správní radou o.p.s. -rozpočet o.p.s. je vždy pro další jednání předkládán tak detailní v jednotlivých střediscích činnosti, že je jednoznačné na co je určen (navíc příspěvek města ČK nebyl v případě CPDM, o.p.s.v základním ročním příspěvku nikdy určen do oblasti správy objektu ale na podporu a dofinancování jednotlivých projektů CPDM a na mzdu ředitele, který pomocí grantů získává hlavní-podstatné finanční prostředky na jednotlivé programové projekty)
-je nepravdou, když oficiální text města tvrdí, že pro CPDM, o.p.s. byly někdy vynakládány z městského rozpočtu milióny korun.
V letech 1997 až 2002 se průměrný příspěvek ze strany Města Český Krumlov pohyboval ve výši v rozmezí cca 340.000,- Kč až 360.000,- Kč. Pro rok 2003 je výše provozního příspěvku kolem 600.000,- Kč.
-je nepravdou tvrzení, že Město ČK rozhoduje o svých prostředcích směrem k o.p.s. ex post. Rozhodování je vždy realizováno na základě podrobných rozpočtů a je realizováno zastupitelstvem při schvalování rozpočtu města na daný kalendářní rok
-v případě případných dodatečných žádostí o finanční podporu vždy CPDM, o.p.s. podává návrh s kompletním rozpočtovým stavem daného projektu a zdůvodněním
-je nepravdivé tvrzení, že v orgánech o.p.s. nejsou zastoupeni zastupitelé, vedení města nebo městského úřadu:
Předsedou rekonstruované SR CPDM, o.p.s. je Mgr. Nerud – zaměstnanec MěÚ ČK
Členkou SR CPDM, o.p.s. je zastupitelka Mgr. Löblová
Členkou DR CPDM, o.p.s. je zaměstnankyně MěÚ paní Smolíková*není pravda, že se současná vize transformace nedotkne občanů města
-při naplnění „strategické vize“ současného vedení města ČK dojde v případě zajišťování služeb a aktivit pro děti a mládež formou příspěvkové organizace ke zvýšení finanční náročnosti na městský rozpočet o zhruba 1,200.000,- Kč až 1,600.000,- Kč ročně (tyto finance samozřejmě budou chybět v jiných položkách městského rozpočtu, protože příspěvková organizace prostě finance jinde ve „světě“ nemůže nikdy získat)
-jednoznačně se sníží objem (rozsah) aktivit pro děti a mládež ve městě

*doposud není pravda, že má každý šanci se podílet na vizi současného vedení Města. Orgánům dotčených společností, jejich ředitelům ad. byly skutečnosti pouze oznamovány v roušce demokratické diskuse (a to pouze na jednom jednání). Ve skutečnosti šlo zatím vždy o diktát a nátlak ze strany vedení města. Navíc na předchozí fáze přípravy „transformační vize“ města bylo uvaleno „informační embargo“. Formy sdělování rozhodnutých skutečností byly ze strany města navíc realizovány směrem ke správní radám a případně dalším dotčeným osobám nedemokraticky, nemorálně bez dodržování základního etického kodexu slušného chování.

*velkou manipulací je v materiálu věta:

(Citace Koželuhová/Jedlička: Současná praxe, program činnosti a provoz jednotlivých zařízení se občana města vůbec nedotkne, pokud to nebude záměr zaměstnanců současných o.p.s.)

Komentář ředitele CPDM, o.p.s.:
*téměř každý cílevědomý člověk, který je součástí lidské společnosti chce ve svém životě ve svém oboru něco rozumného dokázat. Chce aby jeho práce přinesla něco, co má význam-to je jeden z důležitých „motorů“ práce člověka. Pro mne osobně (když jsem měl to štěstí podílet se na zrodu něčeho moderního, perspektivního a potřebného – a za to považují systém zajišťování veřejných služeb prostřednictvím o.p.s. ve městě ČK a s podporou města) není představitelné, že by mým záměrem (jako zaměstnance společnosti) bylo ochuzovat a zužovat služby pro občany. Já i moji kolegové postupovali vždy naopak – služby a činnost jsme vždy jen rozšiřovali.
Nemohu však ani jako člověk a ani jako odborník ve svém oboru přistoupit na vize a řešení, která jsou neprofesionální, která nereflektují současnost České republiky v evropském kontextu, řešení která vracejí moji práci a práci mých kolegů minimálně o 10 let zpět. Nelze akceptovat úzkou účelovost neperspektivní řešení.
Není možné se nestřetnout a nepostavit se názoru, když je člověk přesvědčen, že je předkládaná myšlenka zásadně špatná.

Autoři textu (p.Koželuhová, p.Jedlička) v podstatě adresátovi (Vám zastupitelům a zároveň občanům prostřednictvím internetu) říkají, že občan bude ochuzen a bude dotčen (omezením služeb) jenom v případě, že stávající zaměstnanci o.p.s. boudou celé koncepci záměrně škodit. Není to pravda.
Mohu odpovědně říci, že zaměstnanci o.p.s. nebudou občanovi určitě škodit (popřeli by totiž sami svoji práci, popřeli by sami sebe).
Zaměstnanci o.p.s. se pouze konstruktivně postaví proti neprofesionálnosti a účelovosti městem ČK navrhovaného řešení. Může být však pravda. že jim síly a argumenty nebudou stačit.V Českém Krumlově dne 24.9.2003
Zpracovali: ing. Koželuhová Věra
ing. Jedlička Luboš


Poznámky a komentář k textu připravil ze současných znalostí a informací o problematice jako svůj osobní vklad k věci:
Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov, 29.09.2003


Diskusní fórum:

(271 - 285) , řazeno časově

KONEC DEMOKRACIE? Ano. Toto už s demokracií nemá nic společného.
V uplynulých dnech se server demokracie.krumlov.cz dožadoval mé pozornosti, protože zůstal příliš dlouho bez řádné údržby a to způsobilo technické obtíže, spojené s několikadenním výpadkem.

Že místní diskusní fórum zrovna moc neplní svůj původní účel (demokratická diskuse) jsme již nějakou dobu tušili, ale mé aktuální nahlédnutí do obsahu ukázalo, že jsme se jen stali jakousi hlásnou troubou nějakého (a zjevně jediného) trola, který pravidelně zaplňuje forum výňatky z dobře známých "profláknutých proruských dezinformačních" webů typu Aeronet a ponejvíce diskutuje sám se sebou. Symbolicky tedy: konec demokracie? Ano. Termíny jako dezinformační weby, hybridní válka, placení trolové a celá problematika fake news.... nejsou vzdálené cosi, co slyšíme v televizi, ale realita i krumlovského dvorečku. A tomu rozhodně nebudu dávat prostor, protože bez ohledu na můj osobní náhled na to, obecně vzato, diskuse se tu už neděje. Zanechávám tuto diskusi jen čistě jako archiv nějaké doby a nějaké debaty, seřazený od počátku.

JČ, správce, jeden z autorů

Nadpis Autor Čas -
Nezatříz.: Re: UNESTO  Carlos     20:50 24/09/2003  
Nezatříz.: Unese krumlov Unesto ...  hruška - slavnost...     22:09 24/09/2003  
Nezatříz.: Re: Unese krumlov Une...  Leitung und Stab     23:08 24/09/2003  
Nezatříz.: Plán transformace o.p...  Ing. Věra Koželuh...     08:36 25/09/2003  
Nezatříz.: Plán transformace o.p...  Ing. Věra Koželuh...     08:37 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: Plán transformace...  Karl     11:20 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: UNESTO  poldík     14:20 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: UNESTO  Pištík     16:02 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: UNESTO  Poldík     16:25 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: UNESTO  Pištík     17:06 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: UNESTO  budoucí emigrant     18:25 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: Plán transformace...  budoucí emigrant     18:31 25/09/2003  
Nezatříz.: Re: Plán transformace...  Richard Tichý     03:46 26/09/2003  
Nezatříz.: Václavské slavnosti p...  Robin Michálkovič...     09:08 28/09/2003  
O. sektor: Plán "Tranfromac...  Vlastimil Kopeček     14:27 29/09/2003  
<< novější        1 - 15  |  16 - 30  |  31 - 45  |  46 - 60  |  61 - 75  |  76 - 90  |  91 - 105  |  106 - 120  |  121 - 135  |  136 - 150  |  151 - 165  |  166 - 180  |  181 - 195  |  196 - 210  |  211 - 225  |  226 - 240  |  241 - 255  |  256 - 270  |  271 - 285  |  286 - 300  |  301 - 315  |  316 - 330  |  331 - 345  |  346 - 360  |  361 - 375  |  376 - 390  |  391 - 405  |  406 - 420  |  421 - 435  |  436 - 450  |  451 - 465  |  466 - 480  |  481 - 495  |  496 - 510  |  511 - 525  |  526 - 540  |  541 - 555  |  556 - 570  |  571 - 585  |  586 - 600  |  601 - 615  |  616 - 630  |  631 - 645  |  646 - 660  |  661 - 675  |  676 - 690  |  691 - 705  |  706 - 720  |  721 - 735  |  736 - 750  |  751 - 765  |  766 - 780  |  781 - 795  |  796 - 810  |  811 - 825  |  826 - 840  |  841 - 855  |  856 - 870  |  871 - 885  |  886 - 900  |  901 - 915  |  916 - 930  |  931 - 945  |  946 - 960  |  961 - 975  |  976 - 990  |  991 - 1005  |  1006 - 1020  |  1021 - 1035  |  1036 - 1050  |  1051 - 1065  |  1066 - 1080  |  1081 - 1095  |  1096 - 1110  |  1111 - 1125  |  1126 - 1140  |  1141 - 1155  |  1156 - 1170  |  1171 - 1185  |  1186 - 1200  |  1201 - 1215  |  1216 - 1230  |  1231 - 1245  |  1246 - 1260  |  1261 - 1275  |  1276 - 1290  |  1291 - 1305  |  1306 - 1320  |  1321 - 1335  |  1336 - 1350  |  1351 - 1365  |  1366 - 1380  |  1381 - 1395  |  1396 - 1410  |  1411 - 1425  |  1426 - 1440  |  1441 - 1455  |  1456 - 1470  |  1471 - 1485  |  1486 - 1500  |  1501 - 1515  |  1516 - 1530  |  1531 - 1545  |  1546 - 1560  |  1561 - 1575  |  1576 - 1590  |  1591 - 1605  |  1606 - 1620  |  1621 - 1635  |  1636 - 1650  |  1651 - 1665  |  1666 - 1680  |  1681 - 1695  |  1696 - 1710  |  1711 - 1725  |  1726 - 1740  |  1741 - 1755  |  1756 - 1770  |  1771 - 1785  |  1786 - 1800  |  1801 - 1815  |  1816 - 1830  |  1831 - 1845  |  1846 - 1860  |  1861 - 1875  |  1876 - 1890  |  1891 - 1905  |  1906 - 1920  |  1921 - 1935  |  1936 - 1950  |  1951 - 1965  |  1966 - 1980  |  1981 - 1995  |  1996 - 2010  |  2011 - 2025  |  2026 - 2040  |  2041 - 2055  |  2056 - 2070  |  2071 - 2085  |  2086 - 2100  |  2101 - 2115  |  2116 - 2130  |  2131 - 2145  |  2146 - 2160  |  2161 - 2175  |  2176 - 2190  |  2191 - 2205  |  2206 - 2220  |  2221 - 2235  |  2236 - 2250  |  2251 - 2265  |  2266 - 2280  |  2281 - 2295  |  2296 - 2310  |  2311 - 2325  |  2326 - 2340  |  2341 - 2355  |  2356 - 2370  |  2371 - 2385  |  2386 - 2400  |  2401 - 2415  |  2416 - 2430  |  2431 - 2445  |  2446 - 2460  |  2461 - 2475  |  2476 - 2490  |  2491 - 2505  |  2506 - 2520  |  2521 - 2535  |  2536 - 2550  |  2551 - 2565  |  2566 - 2580  |  2581 - 2595  |  2596 - 2610  |  2611 - 2625  |  2626 - 2640  |  2641 - 2655  |  2656 - 2670  |  2671 - 2685  |  2686 - 2700  |  2701 - 2715  |  2716 - 2730  |  2731 - 2745  |  2746 - 2760  |  2761 - 2775  |  2776 - 2790  |  2791 - 2805  |  2806 - 2820  |  2821 - 2835  |  2836 - 2850  |  2851 - 2865  |  2866 - 2880  |  2881 - 2895  |  2896 - 2910  |  2911 - 2925  |  2926 - 2940  |  2941 - 2955  |  2956 - 2970  |  2971 - 2985  |  2986 - 3000  |  3001 - 3015  |  3016 - 3030  |  3031 - 3045  |  3046 - 3060  |  3061 - 3075  |  3076 - 3090  |  3091 - 3105  |  3106 - 3120  |  3121 - 3135  |  3136 - 3150  |  3151 - 3165  |  3166 - 3180  |  3181 - 3195  |  3196 - 3210  |  3211 - 3225  |  3226 - 3240  |  3241 - 3255  |  3256 - 3270  |  3271 - 3285  |  3286 - 3300  |  3301 - 3315  |  3316 - 3330  |  3331 - 3345  |  3346 - 3360  |  3361 - 3375  |  3376 - 3390  |  3391 - 3405  |  3406 - 3420  |  3421 - 3435  |  3436 - 3450  |  3451 - 3465  |  3466 - 3480  |  3481 - 3495  |  3496 - 3510  |  3511 - 3525  |  3526 - 3540  |  3541 - 3555  |  3556 - 3570  |  3571 - 3585  |  3586 - 3600  |  3601 - 3615  |  3616 - 3630  |  3631 - 3645  |  3646 - 3660  |  3661 - 3675  |  3676 - 3690  |  3691 - 3705  |  3706 - 3720  |  3721 - 3735  |  3736 - 3750  |  3751 - 3765  |  3766 - 3780  |  3781 - 3795  |  3796 - 3810  |  3811 - 3825  |  3826 - 3840  |  3841 - 3855  |  3856 - 3870  |  3871 - 3885  |  3886 - 3900  |  3901 - 3915  |  3916 - 3930  |  3931 - 3945  |  3946 - 3960  |  3961 - 3975  |  3976 - 3990  |  3991 - 4005  |  4006 - 4020  |  4021 - 4035  |  4036 - 4050  |  4051 - 4065  |  4066 - 4080  |  4081 - 4095  |  4096 - 4110  |  4111 - 4125  |  4126 - 4140  |  4141 - 4155  |  4156 - 4170  |  4171 - 4185  |  4186 - 4200  |  4201 - 4215  |  4216 - 4230  |  4231 - 4245  |  4246 - 4260  |  4261 - 4275  |  4276 - 4290  |  4291 - 4305  |  4306 - 4320  |  4321 - 4335  |  4336 - 4350  |  4351 - 4365  |  4366 - 4380  |  4381 - 4395  |  4396 - 4410  |  4411 - 4425  |  4426 - 4440  |  4441 - 4455  |  4456 - 4470  |  4471 - 4485  |  4486 - 4500  |  4501 - 4515  |  4516 - 4530  |  4531 - 4545  |  4546 - 4560  |  4561 - 4575  |  4576 - 4590  |  4591 - 4605  |  4606 - 4620  |  4621 - 4635  |  4636 - 4650  |  4651 - 4665  |  4666 - 4680  |  4681 - 4695  |  4696 - 4710  |  4711 - 4725  |  4726 - 4740  |  4741 - 4755  |  4756 - 4770  |  4771 - 4785  |  4786 - 4800  |  4801 - 4815  |  4816 - 4830  |  4831 - 4845  |  4846 - 4860  |  4861 - 4875  |  4876 - 4890  |  4891 - 4905  |  4906 - 4920  |  4921 - 4935  |  4936 - 4950  |  4951 - 4965  |  4966 - 4980  |  4981 - 4995  |  4996 - 5010  |  5011 - 5025  |  5026 - 5040  |  5041 - 5055  |  5056 - 5070  |  5071 - 5085  |  5086 - 5100  |  5101 - 5115  |  5116 - 5130  |  5131 - 5145  |  5146 - 5160  |  5161 - 5175  |  5176 - 5190  |  5191 - 5205  |  5206 - 5220  |  5221 - 5235  |  5236 - 5250  |  5251 - 5265  |  5266 - 5280  |  5281 - 5295  |  5296 - 5310  |  5311 - 5325  |  5326 - 5340  |  5341 - 5355  |  5356 - 5370  |  5371 - 5385  |  5386 - 5400  |  5401 - 5415  |  5416 - 5430  |  5431 - 5445  |  5446 - 5460  |  5461 - 5475  |  5476 - 5490  |  5491 - 5505  |  5506 - 5520  |  5521 - 5535  |  5536 - 5550  |  5551 - 5565  |  5566 - 5580  |  5581 - 5595  |  5596 - 5610  |  5611 - 5625  |  5626 - 5640  |  5641 - 5655  |  5656 - 5670  |  5671 - 5685  |  5686 - 5700  |  5701 - 5715  |  5716 - 5730  |  5731 - 5745  |  5746 - 5760  |  5761 - 5775  |  5776 - 5790  |  5791 - 5805  |  5806 - 5820  |  5821 - 5835  |  5836 - 5850  |  5851 - 5865  |  5866 - 5880  |  5881 - 5895  |  5896 - 5910  |  5911 - 5925  |  5926 - 5940  |  5941 - 5955  |  5956 - 5970  |  5971 - 5985  |  5986 - 6000  |  6001 - 6015  |  6016 - 6030  |  6031 - 6045  |  6046 - 6060  |  6061 - 6075  |  6076 - 6090  |  6091 - 6105  |  6106 - 6120  |  6121 - 6135  |  6136 - 6150  |  6151 - 6165  |  6166 - 6180  |  6181 - 6195  |  6196 - 6210  |  6211 - 6225  |  6226 - 6240  |  6241 - 6255  |  6256 - 6270  |  6271 - 6285  |  6286 - 6300  |  6301 - 6315  |  6316 - 6330  |  6331 - 6345  |  6346 - 6360  |  6361 - 6375  |  6376 - 6390  |  6391 - 6405  |  6406 - 6420  |  6421 - 6435  |  6436 - 6450  |  6451 - 6465  |  6466 - 6480  |  6481 - 6495  |  6496 - 6510  |  6511 - 6525  |  6526 - 6540  |  6541 - 6555  |  6556 - 6570  |  6571 - 6585  |  6586 - 6600  |  6601 - 6615  |  6616 - 6630  |  6631 - 6645  |  6646 - 6660  |  6661 - 6675  |  6676 - 6690  |  6691 - 6705  |  6706 - 6720  |  6721 - 6735  |  6736 - 6750  |  6751 - 6765  |  6766 - 6780  |  6781 - 6795  |  6796 - 6810  |  6811 - 6825  |  6826 - 6840  |  6841 - 6855  |  6856 - 6870  |  6871 - 6885  |  6886 - 6900  |  6901 - 6915  |  6916 - 6930  |  6931 - 6945  |  6946 - 6960  |  6961 - 6975  |  6976 - 6990  |  6991 - 7005  |  7006 - 7020  |  7021 - 7035  |  7036 - 7050  |  7051 - 7065  |  7066 - 7080  |  7081 - 7095  |  7096 - 7110  |  7111 - 7125  |  7126 - 7140  |  7141 - 7155  |  7156 - 7170  |  7171 - 7185  |  7186 - 7200  |  7201 - 7215  |  7216 - 7230  |  7231 - 7245  |  7246 - 7260  |  7261 - 7275  |  7276 - 7290  |  7291 - 7305  |  7306 - 7320  |  7321 - 7335  |  7336 - 7350  |  7351 - 7365  |  7366 - 7380  |  7381 - 7395  |  7396 - 7410  |  7411 - 7425  |  7426 - 7440  |  7441 - 7455  |  7456 - 7470  |  7471 - 7485  |  7486 - 7500  |  7501 - 7515  |  7516 - 7530  |  7531 - 7545  |  7546 - 7560  |  7561 - 7575  |  7576 - 7590  |  7591 - 7605  |  7606 - 7620  |  7621 - 7635  |  7636 - 7650  |  7651 - 7665  |  7666 - 7680  |  7681 - 7695  |  7696 - 7710  |  7711 - 7725  |  7726 - 7740  |  7741 - 7755  |  7756 - 7770  |  7771 - 7785  |  7786 - 7800  |  7801 - 7815  |  7816 - 7830  |  7831 - 7845  |  7846 - 7860  |  7861 - 7875  |  7876 - 7890  |  7891 - 7905  |  7906 - 7920  |  7921 - 7935  |  7936 - 7950  |  7951 - 7965  |  7966 - 7980  |  7981 - 7995  |  7996 - 8010  |  8011 - 8025  |  8026 - 8040  |  8041 - 8055  |  8056 - 8070  |  8071 - 8085  |  8086 - 8100  |  8101 - 8115  |  8116 - 8130  |  8131 - 8145  |  8146 - 8160  |  8161 - 8175  |  8176 - 8190  |  8191 - 8205  |  8206 - 8220  |  8221 - 8235  |  8236 - 8250  |  8251 - 8265  |  8266 - 8280  |  8281 - 8295  |  8296 - 8310  |  8311 - 8325  |  8326 - 8340  |  8341 - 8355  |  8356 - 8370  |  8371 - 8385  |  8386 - 8400  |  8401 - 8415  |  8416 - 8430  |  8431 - 8445  |  8446 - 8460  |  8461 - 8475  |  8476 - 8490  |  8491 - 8505  |  8506 - 8520  |  8521 - 8535  |  8536 - 8550  |  8551 - 8565  |  8566 - 8580  |  8581 - 8595  |  8596 - 8610  |  8611 - 8625  |  8626 - 8640  |  8641 - 8655  |  8656 - 8670  |  8671 - 8685  |  8686 - 8700  |  8701 - 8715  |  8716 - 8730  |  8731 - 8745  |  8746 - 8760  |  8761 - 8775  |  8776 - 8790  |  8791 - 8805  |  8806 - 8820  |  8821 - 8835  |  8836 - 8850  |  8851 - 8865  |  8866 - 8880  |  8881 - 8895  |  8896 - 8910  |  8911 - 8925  |  8926 - 8940  |  8941 - 8955  |  8956 - 8970  |  8971 - 8985  |  8986 - 9000  |  9001 - 9015  |  9016 - 9030  |  9031 - 9045  |  9046 - 9060  |  9061 - 9075  |  9076 - 9090  |  9091 - 9105  |  9106 - 9120  |  9121 - 9135  |  9136 - 9150  |  9151 - 9165  |  9166 - 9180  |  9181 - 9195  |  9196 - 9210  |  9211 - 9225  |  9226 - 9240  |  9241 - 9255  |  9256 - 9270  |  9271 - 9285  |  9286 - 9300  |  9301 - 9315  |  9316 - 9330  |  9331 - 9345  |  9346 - 9360  |  9361 - 9375  |  9376 - 9390  |  9391 - 9405  |  9406 - 9420  |  9421 - 9435  |  9436 - 9450  |  9451 - 9465  |  9466 - 9480  |  9481 - 9495  |  9496 - 9510  |  9511 - 9525  |  9526 - 9540  |  9541 - 9555  |  9556 - 9570  |  9571 - 9585  |  9586 - 9600  |  9601 - 9615  |  9616 - 9630  |  9631 - 9645  |  9646 - 9660  |  9661 - 9675  |  9676 - 9690  |  9691 - 9705  |  9706 - 9720  |  9721 - 9735  |  9736 - 9750  |  9751 - 9765  |  9766 - 9780  |  9781 - 9795  |  9796 - 9810  |  9811 - 9825  |  9826 - 9840  |  9841 - 9855  |  9856 - 9870  |  9871 - 9885  |  9886 - 9900  |  9901 - 9915  |  9916 - 9930  |  9931 - 9945  |  9946 - 9960  |  9961 - 9975  |  9976 - 9990  |  9991 - 10005  |  10006 - 10020  |  10021 - 10035  |  10036 - 10050  |  10051 - 10065  |  10066 - 10080  |  10081 - 10095  |  10096 - 10110  |  10111 - 10125  |  10126 - 10140  |  10141 - 10155  |  10156 - 10170  |  10171 - 10185  |  10186 - 10200  |  10201 - 10215  |  10216 - 10230  |  10231 - 10245  |  10246 - 10260  |  10261 - 10275  |  10276 - 10290  |  10291 - 10305  |  10306 - 10320  |  10321 - 10335  |  10336 - 10350  |  10351 - 10365  |  10366 - 10380  |  10381 - 10395  |  10396 - 10410  |  10411 - 10425  |  10426 - 10440  |  10441 - 10455  |  10456 - 10470  |  10471 - 10485  |  10486 - 10500  |  10501 - 10515  |  10516 - 10530  |  10531 - 10545  |  10546 - 10560  |  10561 - 10575  |  10576 - 10590  |  10591 - 10605  |  10606 - 10620  |  10621 - 10635  |  10636 - 10650  |  10651 - 10665  |  10666 - 10680  |  10681 - 10695  |  10696 - 10710  |  10711 - 10725  |  10726 - 10740  |  10741 - 10755  |  10756 - 10770  |  10771 - 10785  |  10786 - 10800  |  10801 - 10815  |  10816 - 10830  |  10831 - 10845  |  10846 - 10860  |  10861 - 10875  |  10876 - 10890  |  10891 - 10905  |  10906 - 10920  |  10921 - 10935  |  10936 - 10950  |  10951 - 10965  |  10966 - 10980  |  10981 - 10995  |  10996 - 11010  |  11011 - 11025  |  11026 - 11040  |  11041 - 11055  |  11056 - 11070  |  11071 - 11085  |  11086 - 11100  |  11101 - 11115  |  11116 - 11130  |  11131 - 11145  |  11146 - 11160  |  11161 - 11175  |  11176 - 11190  |  11191 - 11205  |  11206 - 11220  |  11221 - 11235  |  11236 - 11250  |  11251 - 11265  |  11266 - 11280  |  11281 - 11295  |  11296 - 11310  |  11311 - 11325  |  11326 - 11340  |  11341 - 11355  |  11356 - 11370  |  11371 - 11385  |  11386 - 11400  |  11401 - 11415  |  11416 - 11430  |  11431 - 11445  |  11446 - 11460  |  11461 - 11475  |  11476 - 11490  |  11491 - 11505  |  11506 - 11520  |  11521 - 11535  |  11536 - 11550  |  11551 - 11565  |  11566 - 11580  |  11581 - 11595  |  11596 - 11610  |        starší >>